Aktualności

ZASADY ORGANIZACJI
Ż
EGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH W KLASACH AMATORSKICH
NIE OBJ
ĘTYCH SYSTEMEM RYWALIZACJI SPORTOWEJ
POLSKIEGO ZWI
ĄZKU ŻEGLARSKIEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Na podstawie §8 ust.1 Statutu PZŻ oraz

a)  Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF (PRŻ),

b)  zarządzeń ISAF,

c)  regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ,

ustala się poniższe zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ.

§2. DEFINICJE

 

1. Regaty sportowe w klasach amatorskich – regaty rozgrywane wg przepisów

niniejszego regulaminu w klasach nie objętych systemem rywalizacji sportowej. Regaty

takie można rozgrywać we wszelkich klasach jachtów.

2. Główne regaty krajowe – regaty rangi mistrzostw Polski organizowane przez

stowarzyszenia klas zrzeszone w PZŻ.

§3. ORGANIZATOR REGAT

 

Organizatorem żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich rozgrywanych na terenie RP mogą być:

a)  Polski Związek Żeglarski (PZŻ),

b)  okręgowe związki żeglarskie (OZŻ),

c)  kluby sportowe i stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ,

d)  inne organizacje mogące organizować regaty we współpracy z PZŻ, OZŻ, klubem

sportowym i stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

§4. LICENCJE PZŻ NA PRZEPROWADZENIE REGAT

 

1. O przyznaniu licencji na organizację żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich

przeprowadzanych na wodach śródlądowych decyduje przewodniczący Komisji

Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ lub członek Komisji przez niego upoważniony.

O przyznaniu licencji na organizację żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich

przeprowadzanych na wodach morskich decyduje przewodniczący Komisji Żeglarstwa

Morskiego PZŻ lub członek Komisji przez niego upoważniony.

2. Organizator żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich powinien uzyskać

licencję PZŻ na przeprowadzenie regat.

3. Licencję wydaje PZŻ na wniosek organizatora regat złożony w Biurze PZŻ nie później niż

na 14 dni przed rozpoczęciem regat.

4. Opłaty za licencje na przeprowadzenie żeglarskich regat sportowych w klasach

amatorskich należy wpłacić na konto PZŻ 14 dni przed rozpoczęciem regat.

5. Organizator regat ma obowiązek poinformować uczestników o posiadanej licencji na ich

przeprowadzenie poprzez umieszczenie jej kopii na oficjalnej tablicy ogłoszeń regat.

6. Uzyskanie licencji PZŻ na przeprowadzenie regat sportowych w klasach amatorskich

umożliwia organizatorowi i ich uczestnikom:

a) wnoszenie odwołań od decyzji zespołów protestowych przedmiotowych regat do

Kolegium Sędziów PZŻ zgodnie z PRŻ,

b) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgodnie z PRŻ 69.1,

c) uzyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora regat i

komisji sędziowskiej w ramach umowy zawartej przez PZŻ z ubezpieczycielem.

 

 

 

 

 

 

7. Wysokość opłat za licencje wystawione przez PZŻ na przeprowadzenie regat wraz z

kosztami ubezpieczeń OC organizatora określa aktualny Cennik licencji i ubezpieczeń

zatwierdzony przez Zarząd PZŻ.

§5. KODEKS REKLAMOWANIA ISAF

 

Organizator żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie musi przyjmować

przepisów Kodeksu Reklamowania ISAF.

§6. SĘDZIOWANIE REGAT

 

1. Wszystkie regaty muszą być sędziowane przez sędziów posiadających aktualne licencje

sędziego PZŻ. Stosownie do posiadanej klasy sędziowie mogą pełnić w regatach

następujące funkcje:

KLASA

SĘDZIOWSKA

REGATY

 

GŁÓWNE REGATY KRAJOWE

DRUGA

WSZYSTKIE

CZŁONEK  KS

PIERWSZA

WSZYSTKIE

WSZYSTKIE

PAŃSTWOWA

WSZYSTKIE

WSZYSTKIE

2. Sędzia główny (SG) regat powoływany jest na wniosek organizatora regat.

3. Mierniczy regat powoływany jest na wniosek organizatora regat.

§7. DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW REGAT

 

W żeglarskich regatach sportowych w klasach amatorskich mogą uczestniczyć również

zawodnicy niezrzeszeni w PZŻ. Licencja PZŻ na przeprowadzenie regat jest traktowana jako

okresowe zrzeszenie ich uczestników w Polskim Związku Żeglarskim. Tym samym zgłoszenia jachtu do regat podpisane przez każdego ze sterników spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ.

§8. PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA REGAT

 

Regaty posiadające licencje PZŻ powinny być organizowane zgodnie z następującymi

przepisami:

1) art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2006 r.

nr 123 poz. 857 z późn. zm),

2) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na

obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240),

3) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 460).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212,

poz. 2072).

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

 

1. Zgodnie z postanowieniami przepisów wymienionych w §8 za sprawne i bezpieczne

przeprowadzenie zawodów odpowiada kierownik imprezy, którym w przypadku regat

żeglarskich jest sędzia główny.

2. Za przestrzeganie postanowień niniejszych zasad odpowiada sędzia główny oraz

pozostali członkowie komisji sędziowskiej.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Tracą ważność Zasady organizacji regat rekreacyjnych PZŻ zatwierdzone przez Zarząd

PZŻ w dniu 11.05.2009 r.

2. Niniejsze Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie

objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez

Zarząd PZŻ tj. 11.06.2013 r. /Uchwała nr 20/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 11.06.2013 r./

ze zmianami wprowadzonymi dnia 22.10.2013 r. /Uchwała nr 63/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z

dn. 22.10.2013 r./.

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Email - biuro@kpozzbyd.org.pl, ul. Gdańska 163 (obiekt Zawisza Bydgoszcz) pokój 132B, 85-674 Bydgoszcz
Godziny otwarcia biura KPOZŻ: Wtorek i Czwartek: 12:30-16:30
Tel. czynny w godzinach pracy biura - +48 506 877 744

Konto Bankowe BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650

Copyright 2015