Aktualności

STATUT

KUJAWSKO POMORSKIEGO

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

W BYDGOSZCZY

 

Uchwalony na Sejmiku KPOZŻ 2017 rok

 Uchwalony na Sejmiku KPOZŻ w dniu 02.04.2017 r

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY.

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem nosi nazwę Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, w skrócie KPOZŻ.

§ 2.

 

1.      Terenem działania Związku jest obszar województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2.      Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz.

§ 3.

 

Związek jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

§ 4.

 

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ. Związek działa zgodnie ze statutem, ustawą o kulturze fizycznej i ustawą prawo o stowarzyszeniach.

§ 5.

 

1.      Związek używa godła, którym jest kotwica koloru szafirowego i której trzon stanowią litery KPOZŻ.

2.      Związek używa bandery PZŻ, którą stanowi flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem państwowym oraz w górnym rogu przy drzewcu, godłem PZŻ koloru szafirowego.

3.      Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z godłem Związku koloru szafirowego i napisem Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Posługiwanie się godłem, banderą proporcem i odznaka jest zastrzeżone dla członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych.

4.      Związek używa pieczęci okrągłej z godłem Związku w środku i napisem na otoku Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

§ 6.

 

Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych.

§ 7.

 

Do realizacji celów statutowych Związek ma prawo zatrudniać pracowników na zasadzie przepisów odrębnych.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

 

§ 8.

 

Celem Związku jest popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób prawnych i fizycznych.

§ 9.

 

Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów dla osiągnięcia swoich celów:

1.      ustala niezbędne normy organizacyjne oraz reguły sportowe, techniczne, szkoleniowe i bezpieczeństwa; obowiązujące członków Związku;

2.      wydaje dokumenty jachtowe i żeglarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.      przedstawia władzom państwowym i samorządowym oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom społecznym wnioski w sprawach popierania rozwoju żeglarstwa, pełni wobec nich funkcje fachowego organu doradczego oraz występuje do nich w sprawach żeglarzy zrzeszonych w Związku;

4.      popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie;

5.      ustala okręgowy kalendarz imprez;

6.      przyznaje licencje sportowe i szkoleniowe;

7.      prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty obozy pokazy, kursy odczyty itp. przyczyniające się do realizacji celów Związku;

8.      może prowadzić obiekty obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny;

9.      może prowadzić własne ośrodki żeglarskie;

10.   popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem;

11.   prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjuje i popiera wydawanie czasopism i podręczników o tematyce żeglarskiej oraz wszelkie inne formy popularyzacji żeglarstwa;

12.   szczególnie troszczy się i popiera rozwój żeglarstwa wśród młodzieży;

13.   prowadzi okręgową statystykę działalności żeglarskiej i analizuje jej wyniki;

14.   ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich;

15.   realizuje zadania ze swojego zakresu działania zlecone przez administracje państwową i samorządową.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

§ 10.

 

Członkowie Związku dzielą się na:

a.      zwyczajnych

b.      wspierających

c.      honorowych

§ 11.

 

1.      Członkami zwyczajnymi są stowarzyszenia żeglarskie i szkoły żeglarskie.

2.      Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne wspierające działalność Związku.

3.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Związku lub rozwoju żeglarstwa na terenie działania Związku.

§ 12.

 

1.      Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

2.      Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację, rodzaj i zakresu wsparcia udzielonego Związkowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji.

3.      Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Związku, walne zebranie delegatów Związku zwane dalej Sejmikiem.

§ 13.

 

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

a.      delegowania na Sejmik, z głosem stanowiącym swych delegatów wybranych na zebraniach wyborczych, w liczbie określonej przez ordynację wyborczą, proporcjonalna do liczby zrzeszonych w nich osób fizycznych, za które opłacają oni składki na rzecz Związku;

b.      zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku;

c.      otrzymywania informacji o sytuacji w Związku, jego pracach i podejmowanych decyzjach przez jego władze;

d.      korzystania z pomocy i porad Związku, jego organów pomocniczych oraz w zakresie ustalonym przez Prezydium, ze świadczeń biura Związku;

e.      brania udziału w organizowanych przez Związek imprezach żeglarskich w kraju i zagranicą;

f.       korzystania z obiektów i urządzeń Związku

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:

a.      delegowania na Sejmik, z głosem doradczym jednego przedstawiciela;

b.      korzystania z uprawnień określonych w ust 1 pkt. b - f.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:

a.      uczestniczenia - o ile nie są delegatami na Sejmik - w jego obradach z głosem doradczym;

b.      biernego prawa wyborczego do władz Związku;

c.      korzystania z uprawnień określonych w ust 1 pkt. b - f;

d.      korzystania z bezpłatnego postoju, należących do nich lub prowadzonych przez nich jachtów, w przystaniach stowarzyszeń związkowych, w każdym sezonie przez 14 dni bez przerwy lub 21 dni z przerwami.

§ 14.

 

Członkowie zwyczajni i wspierający maja obowiązek:

1.      aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku;

2.      przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku;

3.      przestrzegania w swojej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz wymagania tego od stowarzyszonych w nich osób;

4.      regularnego opłacania składek na rzecz Związku oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

§ 15.

Członkowie honorowi posiadają obowiązek członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16.

 

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:

1.      rozwiązania się Związku;

2.      likwidacji stowarzyszenia lub wyrejestrowana osoby prawnej;

3.      zadeklarowania na piśmie wystąpienia ze Związku;

4.      wykluczenia z listy członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie wniosku Sądu

Związkowego, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 14 pkt 1-3;

5.      skreślenia z listy członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązania się przez okres 1 roku z obowiązków wymienionych w § 14 pkt 4, po uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.

§ 17.

 

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Związku - Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo do:

1.      zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie;

2.      odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

3.      żądania wycofania niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenia;

4.      zawieszenia członka klubu lub sekcji w pełnieniu funkcji we władzach Związku, do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Związkowy.

 

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 18.

 

1. Władzami Związku są:

1.      Sejmik,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna,

4.      Sąd Związkowy.

2.      Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać, z uwzględnieniem zasad określonych przez Zarząd w ordynacji wyborczej, wszyscy delegaci na Sejmik i ustępujące władze.

3.      Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby które otrzymały największa liczbę głosów, z tym, że do wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, zgodnie z ordynacja wyborczą.

4.      Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.

5.      Dla ważności uchwał władz Związku wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego danego organu władzy lub jego zastępcy.

6.      Dla ważności uchwał Sejmiku wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu, co najmniej 1/2 uprawnionych delegatów z tym, że w przypadku braku wymaganej większości możliwe jest odbycie Sejmiku w drugim terminie - w odstępie minimum 1 godziny - i w takim przypadku dla ważności uchwał wymagane jest uczestnictwo co najmniej 1/3 uprawnionych delegatów.

 

                                                                            § 19.

1.      Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w § 18 ust. 1 pkt. 2-4.

2.      Członkowie władz Związku, o których mowa w ust. 1:

1.      w przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Związku przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Związku, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2.      nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Związku - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.

3.      Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w § 18, ust. 1, pkt. 2-4, które nie uzyskały absolutorium.

 

 

SEJMIK

 

§ 20.

 

1.      Najwyższą władzą Związku jest Sejmik.

2.      Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.

3.      Sejmiki zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są co 4 (cztery) lata.

4.      Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i winien być zwołany na podstawie:

1.      uchwały poprzedniego Sejmiku,

2.      uchwały Zarządu,

3.      wniosku Komisji Rewizyjnej,

4.      wniosku zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/5 delegatów mających prawo do uczestniczenia w Sejmiku z głosem stanowiącym.

5.      Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winny zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane oraz termin do którego winien być zwołany.

6.      Sejmik nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 5.

7.      Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik.

8.      Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad Sejmiku powinien być podany delegatom na piśmie, nie później niż na 14 dni przed terminem Sejmiku.

§ 21.

 

1. W Sejmikach zwyczajnych sprawozdawczo-wyborczych biorą udział:

1.      z głosem stanowiącym wybrani delegaci członków zwyczajnych Związku

2.      z głosem doradczym:

a.      przedstawiciele członków wspierających,

b.      członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami,

c.      goście zaproszeni na Sejmik przez Zarząd.

3.      Podstawą do ustalenia norm przedstawicielstwa członków zwyczajnych w składzie delegatów na Sejmik, jest suma osób fizycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich, za którą opłaciły one składki na rzecz Związku.

4.      W sejmikach nadzwyczajnych biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani i desygnowani na ostatni Sejmik sprawozdawczo-wyborczy i głosem doradczym:

a.      przedstawiciele członków wspierających,

b.      członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami,

c.      goście zaproszeni na Sejmik przez Zarząd.

§ 22.

 

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:

1.      uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,

2.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności władz Związku jako całości lub poszczególnych ich członków,

3.      podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

4.      możliwość wyboru na okres kadencji honorowego prezesa Związku,

5.      wybór Prezesa Związku,

6.      wybór członków Zarządu,

7.      wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Związkowego,

8.      uchwalanie Statutu Związku i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany oraz wybór Komisji Statutowej upoważnionej do:

a.      interpretowania zapisów Statutu Związku i przygotowywania projektów ewentualnych jego zmian,

b.      opiniowania statutów członków Związku pod względem ich niesprzeczności ze Statutem Związku oraz uchwalanie regulaminu tej Komisji.

9.      nadawanie godności członka honorowego Związku,

10.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

11.   podejmowania - na podstawie wniosku Sądu Związkowego - uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Związku w przypadkach określonych w § 16 pkt. 4,

12.   uchwalanie regulaminów władz Związku,

13.   określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku,

14.   podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik,

15.   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku.

 

ZARZĄD

 

§ 23.

 

Zarząd składa się z 7 - 9 osób w tym 5 członków Prezydium 

§ 24.

 

1.      Zarząd reprezentuje Związek oraz kieruje jego pracą miedzy sejmikami, nadzoruje pracę Prezydium w oparciu o Statut, uchwały sejmików oraz Regulaminu Zarządu.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.      realizowanie statutowych celów Związku,

2.      realizowanie uchwał Sejmiku,

3.      zarządzanie majątkiem i funduszami Związku - w granicach upoważnień udzielonych przez Sejmik,

4.      wybór członków prezydium z wyjątkiem Prezesa Zarządu,

5.      podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji uchwał i wniosków sejmikowych,

6.      uchwalanie rocznych planów działalności Związku i przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,

7.      uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

8.      uchwalenie wysokości wpisowego dla członków zwyczajnych i wysokości składek członkowskich,

9.      wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego,

10.   nadawanie odznaczeń związkowych i wnioskowanie o inne odznaczenia,

11.   podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków,

12.   nakładanie na członków Związku - na wniosek Sądu Związkowego - kar organizacyjnych w postaci zawieszenia w prawach członka,

13.   powoływanie i rozwiązywanie komisji: szkolenia, technicznej i organizacyjno-prawnej oraz w miarę potrzeby innych komisji problemowych, a także zatwierdzanie ich regulaminów oraz określanie kierunków ich działania,

14.   podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach,

15.   uchwalanie norm przedstawicielstwa na Sejmik oraz regulaminów przedsejmikowych zgromadzeń wyborczych zwoływanych w celu wyboru delegatów na Sejmik i przygotowania wniosków do uchwalenia przez Sejmik,

§ 26.

 

Zarząd wybiera spośród swoich członków: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu.

§ 27.

 

1.      Prezydium Zarządu działa między posiedzeniami Zarządu w oparciu o Statut, uchwały Sejmików i Zarządu oraz zgodnie z Regulaminem Prezydium uchwalonym przez Zarząd.

2.      Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 6 (sześć) razy w roku.

§ 29.

Prezes lub jeden z upoważnionych Wiceprezesów, zwołuje posiedzenia Zarządu i jego Prezydium, przewodniczy ich obradom i kieruje ich pracą.

§ 30.

 

Członkowie Zarządu będący przewodniczącymi komisji Związku kierują pracami tych komisji, zwołują ich posiedzenia i referują ich zagadnienia na posiedzeniach Zarządu.

§ 31.

 

1.      Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Związku realizuje Biuro Związku, zwane dalej Biurem.

2.      Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników określa Prezydium Zarządu.

§ 32.

 

1.      Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu w tym conajmniej prezesa lub jednego z wiceprezesów.

2.      Do ważności oświadczeń Związku w sprawach majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Prezydium Zarządu:

        Prezesa lub jednego z Wiceprezesów,

        Skarbnika.

3. Prezydium Zarządu może w określonym zakresie ustanawiać pełnomocników.

 

PREZES HONOROWY

 

§ 33.

 

Sejmik, na wniosek Zarządu, może powołać na okres kadencji Prezesa Honorowego KPOZŻ.

§ 34.

 

Do zakresu zadań i uprawnień Prezesa Honorowego należy:

1.      patronowanie inicjatywom żeglarskim,

2.      przewodniczenie komitetom honorowym imprez żeglarskich organizowanych w Polsce,

3.      przewodniczenie Radzie Rozwoju Żeglarstwa,

4.      wspieranie kontaktów władz Związku z władzami państwowymi i organizacjami,

5.      reprezentowanie Związku na forum krajowym.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 35.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik.

2.      Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 36.

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.      kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Związku pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2.      kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej agend gospodarczych Związku oraz zgodności ich działania z celami statutowymi Związku,

3.      kontrolowanie działalności członków Związku w zakresie wykonywanych przez nich zadań zleconych przez Związek, oraz współdziałanie z komisjami rewizyjnymi członków Związku.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Sejmik.

§ 37.

 

Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna jest upoważniona do:

1.      żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Prezydium i Zarządu, pracowników Biura i poszczególnych komórek organizacyjnych (komisji) Związku,

2.      zwracania się do władz państwowych i samorządowych oraz organów administracji i kontroli o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyniku,

3.      korzystania z usług biegłych księgowych i rzeczoznawców w przypadkach, gdy sama Komisja nie jest w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska.

§ 38.

 

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

1.      informowania Zarządu i jego Prezydium oraz w uzasadnionych przypadkach Sądu Związkowego o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia uchybień,

2.      składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu i jego Prezydium oraz ocen organizacyjnej działalności Sądu Związkowego,

3.      przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy jako całości lub poszczególnych jego członków.

§ 39.

 

Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie.

§ 40.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium oraz poszczególnych ich agend z głosem doradczym.

 

SĄD ZWIĄZKOWY

 

§ 41.

 

1.      Sąd Związkowy składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik.

2.      Sąd Związkowy na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3.      Sąd Związkowy jest upoważniony do powoływania do składów zespołów orzekających osób kompetentnych dla rozpoznawania danego rodzaju spraw z listy asesorów utworzonej Uchwałą Prezydium.

§ 42.

 

1. Sąd Związkowy działa jako:

1.      sąd organizacyjny - w sprawach członków Związku nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 14, pkt. 1-4,

2.      sąd fachowy - w sprawach związanych z naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany osobom obwinianym zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień żeglarskich nadawanych przez Związek,

3.      sąd honorowy - w sprawach honorowych i etycznych dotyczących członków Związku i jego władz,

4.      sąd polubowny - w sprawach zgodnie wniesionych przez stowarzyszenia członkowskie.

2.      Postanowienia ust. 1 pkt. 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych - których rozstrzyganie należy do kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów.

3.      Sąd Związkowy orzekając w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 może nałożyć, jedną z następujących kar:

1.      upomnienie,

2.      ostrzeżenie,

3.      nagana,

4.      zakaz uczestniczenia na czas oznaczony w imprezach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Związek,

5.      złożenie wniosku o zawieszenie lub ograniczenie na czas oznaczony, całości lub części uprawnień nadanych przez Związek,

6.      złożenie wniosku o pozbawienie na zawsze uprawnień nadanych przez Związek, 7. złożenie wniosku o dyskwalifikacja sportową,

8. złożenie wniosku o zawieszenie w prawach członka lub wykluczenia ze Związku.

4.      Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe, uprawnień nadawanych przez Władze Związku Sąd kieruje do tego organu Władz Związku który te uprawnienia nadał.

5.      Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Związkowym określa regulamin uchwalony przez Sejmik.

§ 43.

 

Od orzeczeń Sądu Związkowego służy odwołanie do Sądu Związkowego PZŻ w terminie 30 dni od potwierdzonego otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 44.

 

Sąd Związkowy składa Sejmikowi sprawozdanie ze swej działalności.

§ 45.

 

Przewodniczący Sądu Związkowego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

UZUPEŁNIENIE SKŁADU WŁADZ ZWIĄZKU.

 

§ 46.

 

1.      W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub Sądu Związkowego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 składu władz pochodzących z wyboru. O powstaniu vacatu w ich składzie orzekają odpowiednio powyższe władze.

2.      Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.

3.      Ubycie ze składu władz Związku o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

4.      Sejmik o którym mowa w ust. 3 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.

 

ROZDZIAŁ V

KOLEGIUM SĘDZIÓW

 

§ 47.

 

Kolegium Sędziów jest organem Związku działającym w zakresie i w oparciu o regulaminy żeglarskie oraz o Regulamin Kolegium uchwalony przez Zarząd. W skład kolegium wchodzą wszyscy sędziowie żeglarstwa na terenie działania Związku.

§ 48.

 

1. Kolegium jest uprawnione i niezawisłe w zakresie:

1.      interpretowania przepisów regatowych ISAF,

2.      orzecznictwa odwoławczego w sprawach związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych.

2. Kolegium jest uprawnione do wnioskowania w sprawach:

1.      nadawania i pozbawiania stopni sędziowskich,

2.      opiniowania kandydatów na sędziego klasy I

3.      wyznaczania sędziów głównych na imprezy okręgowe i centralne w porozumieniu z organizatorami tych imprez.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK i FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§ 49.

 

1.      Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.

2.      Na fundusze Związku składają się:

1.       składki członkowskie,

2.       darowizny i dotacje,

3.       wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń,

4.       Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1.  działalność ośrodków żeglarskich

2.  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

3.  pozostała działalność związana z żeglarstwem

4.  działalność związana z organizacją targów i wystaw

5.  wydawanie kalendarzy i plakatów oraz opracowań, publikacji i analiz

6.  reklama oraz działalność promocyjna

7.  wynajem nieruchomości na własny rachunek

8.prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych

9.     prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania

10.  organizacja konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań konsultacyjnych.

5.       Działalność gospodarczą KPOZŻ prowadzi na podstawie odrębnych przepisów. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

6.       Postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego przekraczające udzielone przez Sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§ 50.

 

1.      Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Sejmik większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

2.      Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku.

3.      Uchwała o likwidacji Związku określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku Związku

           

Uchwalony na Sejmiku KPOŻŻ w dniu 02.04.2017 r ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY. § 1. Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem nosi nazwę Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, w skrócie KPOZŻ. § 2. 1. Terenem działania Związku jest obszar województwa Kujawsko - Pomorskiego. 2. Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz. § 3. Związek jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. § 4. Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ. Związek działa zgodnie ze statutem, ustawą o kulturze fizycznej i ustawą prawo o stowarzyszeniach. § 5. 1. Związek używa godła, którym jest kotwica koloru szafirowego i której trzon stanowią litery KPOZŻ. 2. Związek używa bandery PZŻ, którą stanowi flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem państwowym oraz w górnym rogu przy drzewcu, godłem PZŻ koloru szafirowego. 3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z godłem Związku koloru szafirowego i napisem Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Posługiwanie się godłem, banderą proporcem i odznaka jest zastrzeżone dla członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych. 4. Związek używa pieczęci okrągłej z godłem Związku w środku i napisem na otoku Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. § 6. Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych. § 7. Do realizacji celów statutowych Związek ma prawo zatrudniać pracowników na zasadzie przepisów odrębnych. ROZDZIAŁ II CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI. § 8. Celem Związku jest popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób prawnych i fizycznych. § 9. Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów dla osiągnięcia swoich celów: 1. ustala niezbędne normy organizacyjne oraz reguły sportowe, techniczne, szkoleniowe i bezpieczeństwa; obowiązujące członków Związku; 2. wydaje dokumenty jachtowe i żeglarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. przedstawia władzom państwowym i samorządowym oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom społecznym wnioski w sprawach popierania rozwoju żeglarstwa, pełni wobec nich funkcje fachowego organu doradczego oraz występuje do nich w sprawach żeglarzy zrzeszonych w Związku; 4. popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie; 5. ustala okręgowy kalendarz imprez; 6. przyznaje licencje sportowe i szkoleniowe; 7. prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty obozy pokazy, kursy odczyty itp. przyczyniające się do realizacji celów Związku; 8. może prowadzić obiekty obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny; 9. może prowadzić własne ośrodki żeglarskie; 10. popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem; 11. prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjuje i popiera wydawanie czasopism i podręczników o tematyce żeglarskiej oraz wszelkie inne formy popularyzacji żeglarstwa; 12. szczególnie troszczy się i popiera rozwój żeglarstwa wśród młodzieży; 13. prowadzi okręgową statystykę działalności żeglarskiej i analizuje jej wyniki; 14. ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich; 15. realizuje zadania ze swojego zakresu działania zlecone przez administracje państwową i samorządową. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. § 10. Członkowie Związku dzielą się na: a. zwyczajnych b. wspierających c. honorowych § 11. 1. Członkami zwyczajnymi są stowarzyszenia żeglarskie i szkoły żeglarskie. 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne wspierające działalność Związku. 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Związku lub rozwoju żeglarstwa na terenie działania Związku. § 12. 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego. 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację, rodzaj i zakresu wsparcia udzielonego Związkowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji. 3. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Związku, walne zebranie delegatów Związku zwane dalej Sejmikiem. § 13. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do: a. delegowania na Sejmik, z głosem stanowiącym swych delegatów wybranych na zebraniach wyborczych, w liczbie określonej przez ordynację wyborczą, proporcjonalna do liczby zrzeszonych w nich osób fizycznych, za które opłacają oni składki na rzecz Związku; b. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku; c. otrzymywania informacji o sytuacji w Związku, jego pracach i podejmowanych decyzjach przez jego władze; d. korzystania z pomocy i porad Związku, jego organów pomocniczych oraz w zakresie ustalonym przez Prezydium, ze świadczeń biura Związku; e. brania udziału w organizowanych przez Związek imprezach żeglarskich w kraju i zagranicą; f. korzystania z obiektów i urządzeń Związku 2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do: a. delegowania na Sejmik, z głosem doradczym jednego przedstawiciela; b. korzystania z uprawnień określonych w ust 1 pkt. b - f. 3. Członkom honorowym przysługuje prawo do: a. uczestniczenia - o ile nie są delegatami na Sejmik - w jego obradach z głosem doradczym; b. biernego prawa wyborczego do władz Związku; c. korzystania z uprawnień określonych w ust 1 pkt. b - f; d. korzystania z bezpłatnego postoju, należących do nich lub prowadzonych przez nich jachtów, w przystaniach stowarzyszeń związkowych, w każdym sezonie przez 14 dni bez przerwy lub 21 dni z przerwami. § 14. Członkowie zwyczajni i wspierający maja obowiązek: 1. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku; 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku; 3. przestrzegania w swojej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz wymagania tego od stowarzyszonych w nich osób; 4. regularnego opłacania składek na rzecz Związku oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku. § 15. Członkowie honorowi posiadają obowiązek członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich. § 16. Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku: 1. rozwiązania się Związku; 2. likwidacji stowarzyszenia lub wyrejestrowana osoby prawnej; 3. zadeklarowania na piśmie wystąpienia ze Związku; 4. wykluczenia z listy członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie wniosku Sądu Związkowego, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 14 pkt 1-3; 5. skreślenia z listy członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązania się przez okres 1 roku z obowiązków wymienionych w § 14 pkt 4, po uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem. § 17. W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Związku - Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo do: 1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie; 2. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia, 3. żądania wycofania niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenia; 4. zawieszenia członka klubu lub sekcji w pełnieniu funkcji we władzach Związku, do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Związkowy. ROZDZIAŁ III WŁADZE ZWIĄZKU § 18. 1. Władzami Związku są: 1. Sejmik, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna, 4. Sąd Związkowy. 2. Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać, z uwzględnieniem zasad określonych przez Zarząd w ordynacji wyborczej, wszyscy delegaci na Sejmik i ustępujące władze. 3. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby które otrzymały największa liczbę głosów, z tym, że do wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, zgodnie z ordynacja wyborczą. 4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom. 5. Dla ważności uchwał władz Związku wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego danego organu władzy lub jego zastępcy. 6. Dla ważności uchwał Sejmiku wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu, co najmniej 1/2 uprawnionych delegatów z tym, że w przypadku braku wymaganej większości możliwe jest odbycie Sejmiku w drugim terminie - w odstępie minimum 1 godziny - i w takim przypadku dla ważności uchwał wymagane jest uczestnictwo co najmniej 1/3 uprawnionych delegatów. § 19. 1. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w § 18 ust. 1 pkt. 2-4. 2. Członkowie władz Związku, o których mowa w ust. 1: 1. w przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Związku przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Związku, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 2. nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Związku - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność. 3. Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w § 18, ust. 1, pkt. 2-4, które nie uzyskały absolutorium. SEJMIK § 20. 1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik. 2. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. 3. Sejmiki zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są co 4 (cztery) lata. 4. Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i winien być zwołany na podstawie: 1. uchwały poprzedniego Sejmiku, 2. uchwały Zarządu, 3. wniosku Komisji Rewizyjnej, 4. wniosku zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/5 delegatów mających prawo do uczestniczenia w Sejmiku z głosem stanowiącym. 5. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winny zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane oraz termin do którego winien być zwołany. 6. Sejmik nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 5. 7. Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik. 8. Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad Sejmiku powinien być podany delegatom na piśmie, nie później niż na 14 dni przed terminem Sejmiku. § 21. 1. W Sejmikach zwyczajnych sprawozdawczo-wyborczych biorą udział: 1. z głosem stanowiącym wybrani delegaci członków zwyczajnych Związku 2. z głosem doradczym: a. przedstawiciele członków wspierających, b. członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami, c. goście zaproszeni na Sejmik przez Zarząd. 3. Podstawą do ustalenia norm przedstawicielstwa członków zwyczajnych w składzie delegatów na Sejmik, jest suma osób fizycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich, za którą opłaciły one składki na rzecz Związku. 4. W sejmikach nadzwyczajnych biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani i desygnowani na ostatni Sejmik sprawozdawczo-wyborczy i głosem doradczym: a. przedstawiciele członków wspierających, b. członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami, c. goście zaproszeni na Sejmik przez Zarząd. § 22. Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności: 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku, 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności władz Związku jako całości lub poszczególnych ich członków, 3. podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 4. możliwość wyboru na okres kadencji honorowego prezesa Związku, 5. wybór Prezesa Związku, 6. wybór członków Zarządu, 7. wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Związkowego, 8. uchwalanie Statutu Związku i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany oraz wybór Komisji Statutowej upoważnionej do: a. interpretowania zapisów Statutu Związku i przygotowywania projektów ewentualnych jego zmian, b. opiniowania statutów członków Związku pod względem ich niesprzeczności ze Statutem Związku oraz uchwalanie regulaminu tej Komisji. 9. nadawanie godności członka honorowego Związku, 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, 11. podejmowania - na podstawie wniosku Sądu Związkowego - uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Związku w przypadkach określonych w § 16 pkt. 4, 12. uchwalanie regulaminów władz Związku, 13. określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku, 14. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik, 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku. ZARZĄD § 23. Zarząd składa się z 7 - 9 osób w tym 5 członków Prezydium § 24. 1. Zarząd reprezentuje Związek oraz kieruje jego pracą miedzy sejmikami, nadzoruje pracę Prezydium w oparciu o Statut, uchwały sejmików oraz Regulaminu Zarządu. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku. § 25. Do zakresu działania Zarządu należy: 1. realizowanie statutowych celów Związku, 2. realizowanie uchwał Sejmiku, 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku - w granicach upoważnień udzielonych przez Sejmik, 4. wybór członków prezydium z wyjątkiem Prezesa Zarządu, 5. podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji uchwał i wniosków sejmikowych, 6. uchwalanie rocznych planów działalności Związku i przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji, 7. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 8. uchwalenie wysokości wpisowego dla członków zwyczajnych i wysokości składek członkowskich, 9. wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego, 10. nadawanie odznaczeń związkowych i wnioskowanie o inne odznaczenia, 11. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków, 12. nakładanie na członków Związku - na wniosek Sądu Związkowego - kar organizacyjnych w postaci zawieszenia w prawach członka, 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji: szkolenia, technicznej i organizacyjno-prawnej oraz w miarę potrzeby innych komisji problemowych, a także zatwierdzanie ich regulaminów oraz określanie kierunków ich działania, 14. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach, 15. uchwalanie norm przedstawicielstwa na Sejmik oraz regulaminów przedsejmikowych zgromadzeń wyborczych zwoływanych w celu wyboru delegatów na Sejmik i przygotowania wniosków do uchwalenia przez Sejmik, § 26. Zarząd wybiera spośród swoich członków: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu. § 27. 1. Prezydium Zarządu działa między posiedzeniami Zarządu w oparciu o Statut, uchwały Sejmików i Zarządu oraz zgodnie z Regulaminem Prezydium uchwalonym przez Zarząd. 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 6 (sześć) razy w roku. § 29. Prezes lub jeden z upoważnionych Wiceprezesów, zwołuje posiedzenia Zarządu i jego Prezydium, przewodniczy ich obradom i kieruje ich pracą. § 30. Członkowie Zarządu będący przewodniczącymi komisji Związku kierują pracami tych komisji, zwołują ich posiedzenia i referują ich zagadnienia na posiedzeniach Zarządu. § 31. 1. Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Związku realizuje Biuro Związku, zwane dalej Biurem. 2. Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników określa Prezydium Zarządu. § 32. 1. Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu w tym conajmniej prezesa lub jednego z wiceprezesów. 2. Do ważności oświadczeń Związku w sprawach majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Prezydium Zarządu: • Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, • Skarbnika. 3. Prezydium Zarządu może w określonym zakresie ustanawiać pełnomocników. PREZES HONOROWY § 33. Sejmik, na wniosek Zarządu, może powołać na okres kadencji Prezesa Honorowego KPOZŻ. § 34. Do zakresu zadań i uprawnień Prezesa Honorowego należy: 1. patronowanie inicjatywom żeglarskim, 2. przewodniczenie komitetom honorowym imprez żeglarskich organizowanych w Polsce, 3. przewodniczenie Radzie Rozwoju Żeglarstwa, 4. wspieranie kontaktów władz Związku z władzami państwowymi i organizacjami, 5. reprezentowanie Związku na forum krajowym. KOMISJA REWIZYJNA § 35. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik. 2. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. § 36. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Związku pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 2. kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej agend gospodarczych Związku oraz zgodności ich działania z celami statutowymi Związku, 3. kontrolowanie działalności członków Związku w zakresie wykonywanych przez nich zadań zleconych przez Związek, oraz współdziałanie z komisjami rewizyjnymi członków Związku. 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Sejmik. § 37. Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna jest upoważniona do: 1. żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Prezydium i Zarządu, pracowników Biura i poszczególnych komórek organizacyjnych (komisji) Związku, 2. zwracania się do władz państwowych i samorządowych oraz organów administracji i kontroli o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyniku, 3. korzystania z usług biegłych księgowych i rzeczoznawców w przypadkach, gdy sama Komisja nie jest w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska. § 38. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do: 1. informowania Zarządu i jego Prezydium oraz w uzasadnionych przypadkach Sądu Związkowego o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia uchybień, 2. składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu i jego Prezydium oraz ocen organizacyjnej działalności Sądu Związkowego, 3. przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy jako całości lub poszczególnych jego członków. § 39. Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie. § 40. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium oraz poszczególnych ich agend z głosem doradczym. SĄD ZWIĄZKOWY § 41. 1. Sąd Związkowy składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik. 2. Sąd Związkowy na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 3. Sąd Związkowy jest upoważniony do powoływania do składów zespołów orzekających osób kompetentnych dla rozpoznawania danego rodzaju spraw z listy asesorów utworzonej Uchwałą Prezydium. § 42. 1. Sąd Związkowy działa jako: 1. sąd organizacyjny - w sprawach członków Związku nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 14, pkt. 1-4, 2. sąd fachowy - w sprawach związanych z naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany osobom obwinianym zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień żeglarskich nadawanych przez Związek, 3. sąd honorowy - w sprawach honorowych i etycznych dotyczących członków Związku i jego władz, 4. sąd polubowny - w sprawach zgodnie wniesionych przez stowarzyszenia członkowskie. 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych - których rozstrzyganie należy do kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów. 3. Sąd Związkowy orzekając w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 może nałożyć, jedną z następujących kar: 1. upomnienie, 2. ostrzeżenie, 3. nagana, 4. zakaz uczestniczenia na czas oznaczony w imprezach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Związek, 5. złożenie wniosku o zawieszenie lub ograniczenie na czas oznaczony, całości lub części uprawnień nadanych przez Związek, 6. złożenie wniosku o pozbawienie na zawsze uprawnień nadanych przez Związek, 7. złożenie wniosku o dyskwalifikacja sportową, 8. złożenie wniosku o zawieszenie w prawach członka lub wykluczenia ze Związku. 4. Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe, uprawnień nadawanych przez Władze Związku Sąd kieruje do tego organu Władz Związku który te uprawnienia nadał. 5. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Związkowym określa regulamin uchwalony przez Sejmik. § 43. Od orzeczeń Sądu Związkowego służy odwołanie do Sądu Związkowego PZŻ w terminie 30 dni od potwierdzonego otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem. § 44. Sąd Związkowy składa Sejmikowi sprawozdanie ze swej działalności. § 45. Przewodniczący Sądu Związkowego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym. UZUPEŁNIENIE SKŁADU WŁADZ ZWIĄZKU. § 46. 1. W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub Sądu Związkowego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 składu władz pochodzących z wyboru. O powstaniu vacatu w ich składzie orzekają odpowiednio powyższe władze. 2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów. 3. Ubycie ze składu władz Związku o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 4. Sejmik o którym mowa w ust. 3 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami. ROZDZIAŁ V KOLEGIUM SĘDZIÓW § 47. Kolegium Sędziów jest organem Związku działającym w zakresie i w oparciu o regulaminy żeglarskie oraz o Regulamin Kolegium uchwalony przez Zarząd. W skład kolegium wchodzą wszyscy sędziowie żeglarstwa na terenie działania Związku. § 48. 1. Kolegium jest uprawnione i niezawisłe w zakresie: 1. interpretowania przepisów regatowych ISAF, 2. orzecznictwa odwoławczego w sprawach związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych. 2. Kolegium jest uprawnione do wnioskowania w sprawach: 1. nadawania i pozbawiania stopni sędziowskich, 2. opiniowania kandydatów na sędziego klasy I 3. wyznaczania sędziów głównych na imprezy okręgowe i centralne w porozumieniu z organizatorami tych imprez. ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK i FUNDUSZE ZWIĄZKU § 49. 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze. 2. Na fundusze Związku składają się: 1. składki członkowskie, 2. darowizny i dotacje, 3. wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń, 4. Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1. działalność ośrodków żeglarskich 2. wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego 3. pozostała działalność związana z żeglarstwem 4. działalność związana z organizacją targów i wystaw 5. wydawanie kalendarzy i plakatów oraz opracowań, publikacji i analiz 6. reklama oraz działalność promocyjna 7. wynajem nieruchomości na własny rachunek 8.prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych 9. prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania 10. organizacja konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań konsultacyjnych. 5. Działalność gospodarczą KPOZŻ prowadzi na podstawie odrębnych przepisów. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków. 6. Postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego przekraczające udzielone przez Sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku. ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU § 50. 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Sejmik większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania. 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku. 3. Uchwała o likwidacji Związku określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku Związku

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Email - biuro@kpozzbyd.org.pl, ul. Gdańska 163 (obiekt Zawisza Bydgoszcz) pokój 132B, 85-674 Bydgoszcz
Godziny otwarcia biura KPOZŻ: Wtorek i Czwartek: 12:30-16:30
Tel. czynny w godzinach pracy biura - +48 506 877 744

Konto Bankowe BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650

Copyright 2015