Aktualności

REGULAMIN PRZYDZIELANIA MIEJSC DO CUMOWANIA JACHTÓW

PRZY POMOŚCIE STAŁYM KPOZŻ

W PORCIE JACHTOWYM KORONOWO-PIECZYSKA,

 Wyciąg z Regulaminu:

§ 1

Armatorzy zainteresowani miejscami do cumowania składają w tej sprawie
pisemne wnioski do Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego w terminie do końca lutego:
1) listownie na adres siedziby KPOZŻ (decyduje data doręczenia);
2) osobiście do Biura KPOZŻ
3) pocztą elektroniczną.
Dane adresowe do korespondencji znajdują się na stronie internetowej KPOZŻ

§ 2

Wniosek winien zawierać:
1) dane wnioskującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do
korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania),PESEL, numer telefonu oraz
ewentualnie adres poczty elektronicznej;
2) dane jachtu: typ, długość kadłuba, zanurzenie minimalne, nazwa lub numer
na burcie;
3) wskazanie czy już korzystał z pomostu KPOZŻ;
4) inne informacje wnioskującego.

[...]

Cała treść Regulaminu - tutaj

Wniosek do pobrania - tutaj

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Email - biuro@kpozzbyd.org.pl, ul. Gdańska 163 (obiekt Zawisza Bydgoszcz) pokój 132B, 85-674 Bydgoszcz
Godziny otwarcia biura KPOZŻ: Wtorek i Czwartek: 12:30-16:30
Tel. czynny w godzinach pracy biura - +48 506 877 744

Konto Bankowe BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650

Copyright 2015